KPS FOOD PIONKI SP. Z O.O.

Informacja o realizacji strategii podatkowej za okres styczeń – grudzień 2022 rok

1. Wstęp

Stosownie do przepisu art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”), następujące podmioty są zobowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy:
1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 27b ust. 2 pkt 2.

KPS Food Pionki Sp. z o.o. („Spółka”, „KPS Food Pionki”) uzyskała w roku podatkowym 2022 przychód przekraczający równowartość 50 mln euro, w związku z czym na Spółce spoczywa obowiązek sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2022 r.

W celu wypełnienia wyżej wskazanego obowiązku Spółka publikuje niniejszy dokument.

2. Profil działalności Spółki

Podstawową działalnością gospodarczą Spółki jest przetwarzanie i konserwowanie mięsa drobiowego oraz produkcja wyrobów mięsnych w ramach nowoczesnego zakładu produkcyjnego położonego w Polsce. Spółka sprawuje pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym, zachowuje wszelkie normy i standardy jakości w trakcie przetwarzania mięsa i produkcji wyrobów mięsnych z segmentu żywności wygodnej tzw. convenience food oraz transportu produktów do odbiorców.

Wysoką jakość wyrobów cieszących się satysfakcją odbiorców Spółka osiąga dzięki innowacyjnemu parkowi maszynowemu oraz specjalistycznie wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Potwierdzeniem przestrzegania zasad zrównoważonej
produkcji i bezpieczeństwa żywności są posiadane przez Spółkę certyfikaty międzynarodowe oraz uzyskane pozytywne wyniki audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce.

3. Ogólne założenia strategii podatkowej Spółki

Wobec obowiązków podatkowych ciążących na Spółce, KPS Food Pionki kierowała się ogólnie przyjętymi zasadami dążenia do minimalizacji ryzyka podatkowego oraz zachowania przejrzystości rozliczeń podatkowych. W efekcie przyjętej w Spółce strategii podatkowej, zobowiązania podatkowe wypełniane były w wymaganych wysokościach.

Spółka nie uczestniczyła w strukturach i transakcjach, których głównym lub jednym z głównych celów było unikanie opodatkowania lub niezasadne uzyskanie korzyści podatkowej.
Spółka dokonywała kwalifikacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich istotą prawną i ekonomiczną. Wątpliwości odnośnie co do właściwego stosowania przepisów podatkowych Spółka konsultowała z zewnętrznymi doradcami podatkowymi lub administracją skarbową poprzez ogólnodostępną infolinię. Przy ocenie kwalifikacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych Spółka zachowywała generalną zasadę ostrożności.

4. Informacja o stosowanych przez KPS Food Pionki procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka stosowała wewnętrzne procesy zapewniające wypełnienie obowiązków nałożonych przepisami prawa podatkowego.

4.1. Weryfikacja rozliczeń podatkowych

Rozliczenia podatkowe weryfikowane były wieloetapowo. Wstępna kontrola formalna następowała podczas wprowadzania danych do systemu wynikających z dokumentów księgowych. Na etapie księgowania dokonywana była weryfikacja kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych, pod względem podatku dochodowego od osób prawnych. Dodatkowo, weryfikacji formalnej oraz merytorycznej poddawane były sporządzone deklaracje i informacje podatkowe.

4.2. Weryfikacja kontrahentów

Spółka dokonywała weryfikacji kontrahentów. Weryfikacja obejmowała m.in. dane na temat kontrahenta zawarte w ogólnodostępnych rejestrach (np. rejestr podatników VAT).
Ponadto, przed dokonaniem płatności Spółka weryfikowała, czy rachunek bankowy, na który dana płatność miała być dokonana znajduje się na tzw. białej liście.

4.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby wypełnienia obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych Spółka dokonywała weryfikacji, czy dany kontrahent powinien zostać uznany za podmiot powiązany oraz czy wartości transakcji z danym kontrahentem, przekraczały progi kwotowe zawarte w przepisach Ustawy o CIT.

4.4. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

Spółka korzystała ze wsparcia zewnętrznych podmiotów (tj. doradców podatkowych, radców prawnych) w zakresie zdarzeń gospodarczych, wobec których powzięła wątpliwości co do oceny skutków podatkowych.

5. Informacje o stosowanych przez KPS Food Pionki dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

KPS Food Pionki przekazywała właściwym organom informacje wymagane przepisami prawa, zarówno z własnej inicjatywy, jaki i na prośbę / żądanie właściwych organów.

Spółka w 2022 r. nie zawarła, ani nie była stroną:
• programów pilotażowych;
• uprzednich porozumień cenowych;
• opinii zabezpieczających przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania.

6. Informacje odnośnie realizacji przez KPS Food Pionki obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Z uwagi na przedmiot i zakres prowadzonej działalności na KPS Food Pionki ciążyły obowiązki podatkowe w szczególności na gruncie:
• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
• podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – Spółka jako podmiot zatrudniający pracowników pełni rolę płatnika zaliczek na PIT;
• podatku od towarów i usług (VAT) – Spółka w 2022 r. była zarejestrowana w Polsce dla celów podatku VAT oraz była czynnym podatnikiem VAT;
• podatku od nieruchomości (RET),
• podatku PCC.

W ramach realizacji obowiązków podatkowych spoczywających na Spółce, Spółka składała odpowiednie deklaracje, dokonywała zapłaty

wymaganych kwot podatków oraz jako płatnik odprowadzała pobierane od pracowników zaliczki na podatek PIT.

Spółka nie zidentyfikowała schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z którymi na Spółce ciążyłby obowiązek przekazania stosownej informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym Spółka nie przekazała w 2022 r. informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej

W 2022 r. Spółka dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi, których wartość transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów:

Podmiot Kraj Wartość brutto w PLN Transakcja
Krzyżanowscy Sp. z o.o. Polska 12.621.959,53 Zakup surowca
KPS Food Sp. z o.o. Polska 82.490.413,28 Zakup surowca
Krzyżanowski Partners Sp. z o.o. Polska 15.931.750,00 Zakup nieruchomości

8. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez KPS Food Pionki działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

W 2022 r. Spółka nie przeprowadzała, ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.

9. Informacja o złożonych przez KPS Food Pionki wnioskach o wydanie:

9.1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Spółka w 2022 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
9.2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej Spółka w 2022 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
9.3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług Spółka w 2022 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
9.4. Spółka w 2022 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Spółka w 2022 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
10. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2022 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.