KPS FOOD SP. Z O.O.

INFORMACJA

O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2021 R.

1. Wstęp

Stosownie do przepisu art. 27c ust. 1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („Ustawa o CIT”), następujące podmioty są zobowiązane do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy:
1) podatkowe grupy kapitałowe, bez względu na wysokość osiągniętych przychodów;
2) podatnicy inni niż podatkowe grupy kapitałowe, u których wartość przychodu uzyskana w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro przeliczonych na złote zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 27b ust. 2 pkt 2.

KPS Food sp. z o.o. („Spółka”, „KPS Food”) uzyskała w roku podatkowym 2021 przychód przekraczający równowartość 50 mln euro, w związku z czym na Spółce spoczywa obowiązek sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy 2021 r.

W celu wypełnienia wyżej wskazanego obowiązku Spółka publikuje niniejszy dokument.

2. Profil działalności Spółki

Podstawową działalnością gospodarczą Spółki jest przetwarzanie mięsa drobiowego oraz produkcja wyrobów mięsnych w ramach nowoczesnego zakładu drobiarskiego położonego w Polsce. Spółka sprawuje pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym, zachowuje wszelkie normy i standardy jakości w trakcie uboju, przetwarzania mięsa oraz transportu produktów do odbiorców.

Wysoką jakość wyrobów cieszących się satysfakcją odbiorców Spółka osiąga dzięki innowacyjnemu parkowi maszynowemu oraz specjalistycznie wykwalifikowanej kadrze pracowniczej. Potwierdzeniem przestrzegania zasad zrównoważonej produkcji i bezpieczeństwa żywności są posiadane przez Spółkę certyfikaty międzynarodowe oraz uzyskane pozytywne wyniki audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Spółce.

3. Ogólne założenia strategii podatkowej Spółki

Wobec obowiązków podatkowych ciążących na Spółce, KPS Food kierowała się ogólnie przyjętymi zasadami dążenia do minimalizacji ryzyka podatkowego oraz zachowania przejrzystości rozliczeń podatkowych. Wefekcie przyjętej w Spółce strategii podatkowej, zobowiązaniapodatkowe wypełniane były w wymaganych wysokościach.

Spółka nie uczestniczyła w strukturach i transakcjach, których głównym lub jednym z głównych celów było unikanie opodatkowania lub niezasadne uzyskanie korzyści podatkowej.

Spółka dokonywała kwalifikacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych zgodnie z ich istotą prawną i ekonomiczną. Wątpliwości odnośnie do właściwego stosowania przepisów podatkowych Spółka konsultowała z zewnętrznymi doradcami podatkowymi lub administracją skarbową poprzez ogólnodostępną infolinię. Przy ocenie kwalifikacji podatkowej zaistniałych zdarzeń gospodarczych Spółka zachowywała generalną zasadę ostrożności. Podstawowa działalność operacyjna Spółki objęta jest zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

4. Informacja o stosowanych przez KPS Food procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie

Spółka stosowała wewnętrzne procesy zapewniające wypełnienie obowiązków nałożonych
przepisami prawa podatkowego.

4.1. Weryfikacja rozliczeń podatkowych

Rozliczenia podatkowe weryfikowane były wieloetapowo. Wstępna kontrola formalna następowała podczas wprowadzania danych do systemu wynikających z dokumentów księgowych. Na etapie księgowania dokonywana była weryfikacja kwalifikacji podatkowej zdarzeń gospodarczych, uwzględniając podział działalności Spółki na działalność strefową objętą zwolnieniem z podatku dochodowego od osób prawnych oraz działalność pozostałą. Dodatkowo, weryfikacji formalnej oraz merytorycznej poddawane były sporządzone deklaracje i informacje podatkowe.

4.2. Weryfikacja kontrahentów

Spółka dokonywała weryfikacji kontrahentów. Weryfikacja obejmowała m.in. dane na temat kontrahenta zawarte w ogólnodostępnych rejestrach (np. rejestr podatników VAT).

Ponadto, przeddokonaniem płatności Spółka weryfikowała, czyrachunekbankowy, na
którydana płatność miała być dokonana znajduje się na tzw. białej liście.

4.3. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Na potrzeby wypełnienia obowiązków podatkowych w zakresie cen transferowych Spółka dokonywała weryfikacji, czy dany kontrahent powinien zostać uznany za podmiot powiązany oraz czy wartości transakcji z danym kontrahentem, przekraczały progi kwotowe zawarte w przepisach Ustawy o CIT.

4.4. Współpraca z zewnętrznymi podmiotami

Spółka korzystała ze wsparcia zewnętrznych podmiotów (tj. doradców podatkowych, radców prawnych) w zakresie zdarzeń gospodarczych, wobec których powzięła wątpliwości co do oceny skutków podatkowych.

5. Informacje o stosowanych przez KPS Food dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

KPS Food przekazywała właściwym organom informacje wymagane przepisami prawa, zarówno z własnej inicjatywy, jaki i na prośbę / żądanie właściwych organów.

Spółka w 2021 r. nie zawarła, ani nie była stroną:
• programów pilotażowych;
• uprzednich porozumień cenowych;
• opinii zabezpieczających przed klauzulą przeciw unikaniu opodatkowania.

6. Informacje odnośnie do realizacji przez KPS Food obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Z uwagi na przedmiot i zakres prowadzonej działalności na KPS Food ciążyły obowiązki
podatkowe w szczególności na gruncie:
• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
• podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – Spółka jako podmiot
zatrudniający pracowników pełni rolę płatnika zaliczek na PIT;
• podatku od towarówiusług(VAT)– Spółka w 2021 r. była zarejestrowanaw Polsce dla
celów podatku VAT oraz była czynnym podatnikiem VAT;
• podatku od nieruchomości(RET),
• podatku PCC.

W ramach realizacji obowiązków podatkowych spoczywających na Spółce, Spółka składała odpowiednie deklaracje, dokonywała zapłaty wymaganych kwot podatkóworazjakopłatnik odprowadzała pobierane od pracowników zaliczki na podatek PIT.

Spółka nie zidentyfikowała schematów podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, w związku z którymi na Spółce ciążyłby obowiązek przekazania stosownej informacji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. W związku z tym Spółka nie przekazała w 2021 r. informacji o schematach podatkowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

7. Informacja o transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczpospolitej Polskiej

W 2021 r. Spółka dokonała następujących transakcji podmiotami powiązanymi, których wartość transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów:

Podmiot Kraj Wartość brutto w PLN Transakcja
Ferma Energetyków sp. z o.o. Polska 19.638.946,0 Zakup surowca
Ferma Klwów sp. z o.o. Polska 20.146.560,43 Zakup surowca
Ferma Młodynie sp. z o.o. Polska 31.963.232,45 Zakup surowca
Ferma Podolany sp. z o.o. Polska 34.322.850,52 Zakup surowca
Krzyżanowski Partners sp. z o.o. Polska 26.463.456,97 Zakup surowca
Ferma Kłonów Polska 12.784.779,63 Zakup surowca

8. Informacja o planowanych lub podejmowanych przez KPS Food działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4

W 2021 r. Spółka nie przeprowadzała, ani nie planowała działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych Spółki lub podmiotów powiązanych.
9. Informacja o złożonych przez KPS Food wnioskach o wydanie:

9.1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Spółka w 2021 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.
9.2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej Spółka w 2021 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.
9.3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od
towarów i usług.
9.4. Spółka w 2021 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym Spółka w 2021 r. nie wystąpiła z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.
10. Informacja dotycząca dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra

właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej

W 2021 r. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.